Linux学习笔记
当前位置:Linux学习笔记 > Linux 新闻 > 正文

Qampp 2.5.0 正式发布,正名后第一版

bbs.yuanmawu.net.jpg

Qampp 2.5.0 正式发布,本版本为更正名字后发布的第一版, 不支持覆盖安装在原xampps的基础上, 备份旧的文件, 安装新qampp, 然后把文件复制过来即可.

本版本发布后, 旧的xampps的升级已经完全不能再使用. 建议升级一次. 

组件如下:
  + Apache 2.4.18 (VC14 x64)
  + MySQL 5.7.11 (x64 Community Server) User: root, Pass: root
  + PHP 7.0.3 (VC11 64bit thread safe)
  + phpMyAdmin 4.5.41
  + OpenSSL 1.0.2f
  + Redis 3.0.501
  + Perl 5.22.0.1 (PortableZIP edition)
  + FileZilla FTP Server 0.9.55
  + tomcat 8.0.32 (x64 bit,The need to support JDK)
     downlink: http://www.oracle.com/technetwor … nloads-2133151.html

  + SerAPI 1.0.5 (x86 bit)


  下载地址: 约100MB
         x86: http://www.os688.com/ajax/jump/link_21.html

         x64: http://www.os688.com/ajax/jump/link_22.html


未经允许不得转载:Linux学习笔记 » Qampp 2.5.0 正式发布,正名后第一版

赞 (0)
分享到:更多 ()