Linux学习笔记
当前位置:Linux学习笔记 > Linux 软件 > 正文

nginx的php模块 ngx_php

bbs.yuanmawu.net.jpg

ngx_php功能是为nginx模块嵌入php脚本语言。

安装

git clone https://github.com/rryqszq4/ngx_php.git
cd ngx_php

wget 'http://nginx.org/download/nginx-1.6.3.tar.gz'
tar -zxvf nginx-1.6.3.tar.gz
cd nginx-1.6.3

export PHP_BIN=/path/to/php/bin
export PHP_INC=/path/to/php/include/php
export PHP_LIB=/path/to/php/lib

./configure --user=www --group=www \
            --prefix=/path/to/nginx \
            --add-module=/path/to/ngx_php

概要

server {
    location /php {
        php_content_handler_code "
            echo 'hello ngx_php';
        ";
    }
}

测试

用perl作为测试语言。

cd /path/to/ngx_phpexport 
export PATH=/path/to/ngx_php:$PATH
prove -r t

未经允许不得转载:Linux学习笔记 » nginx的php模块 ngx_php

赞 (0)
分享到:更多 ()