SEARU.ORG
当前位置:SEARU.ORG > Linux 教程 > 正文

PHP ‘php_zip.c’ 目录遍历漏洞(CVE-2014-9767)

PHP ‘php_zip.c’ 目录遍历漏洞(CVE-2014-9767)

发布日期:2016-05-25
更新日期:2016-09-09

受影响系统:

PHP PHP < 5.4.45
PHP PHP 5.6.x < 5.6.13
PHP PHP 5.5.x < 5.5.29

描述:


BUGTRAQ  ID: 76652
CVE(CAN) ID: CVE-2014-9767

PHP是广泛使用的通用目的脚本语言,特别适合于Web开发,可嵌入到HTML中。

PHP < 5.4.45, 5.5.x < 5.5.29, 5.6.x < 5.6.13版本,在ext/zip/php_zip.c/ZipArchive::extractTo函数中,HHVM < 3.12.1的ext/zip/ext_zip.cpp中存在目录遍历漏洞。远程攻击者通过构造的zip文档,可创建任意空目录。

<*来源:Neal
  *>

建议:


厂商补丁:

PHP

目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:

http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/03/16/20
http://php.net/ChangeLog-5.php
https://bugs.php.net/bug.php?id=67996
https://bugs.php.net/bug.php?id=70350
https://github.com/facebook/hhvm/commit/65c95a01541dd2fbc9c978ac53bed235b5376686

CentOS 7.2下编译安装PHP7.0.10+MySQL5.7.14+Nginx1.10.1  http://www.searu.org/2016-09/134804.htm

PHP 7 ,你值得拥有  http://www.searu.org/2015-06/118847.htm 

在 CentOS 7.x / Fedora 21 上面体验 PHP 7.0  http://www.searu.org/2015-05/117960.htm 

CentOS 6.3 安装LNMP (PHP 5.4,MyySQL5.6) http://www.searu.org/2013-04/82069.htm 

在部署LNMP的时候遇到Nginx启动失败的2个问题 http://www.searu.org/2013-03/81120.htm 

Ubuntu安装Nginx php5-fpm MySQL(LNMP环境搭建) http://www.searu.org/2012-10/72458.htm 

《细说PHP》高清扫描PDF+光盘源码+全套教学视频 http://www.searu.org/2014-03/97536.htm 

CentOS 6中配置PHP的LNMP的开发环境  http://www.searu.org/2013-12/93869.htm 

PHP 的详细介绍请点这里
PHP 的下载地址请点这里

未经允许不得转载:SEARU.ORG » PHP ‘php_zip.c’ 目录遍历漏洞(CVE-2014-9767)

赞 (0)
分享到:更多 ()

评论 0